Магистердик иштердин алдын ала коргоо

2022-05-23 13:38:35 66

2022-жылдын 16-21-чейин ДТМФнын бүтүрүүчү магистранттарынын магистердик иштерди коргоо иштери болуп өттү. Магистердик иштерди коргоо илимий жетекчилери менен биргеликте 3 багыт боюнча 6 секцияда жүргүзүлдү. Секцияларда магистранттар өздөрүнүн илимий иштери боюнча маалымат беришип, комиссиянын курамы тарабынан сунуштар берилди. Жыйынтыгында магистранттардын илимий иштеринин аткарылуу иши канааттандырарлык деп табылды. С 16 по 21 мая 2022 года состоялась предзащита магистерских диссертаций аспирантов факультета мировых языков и культур. Во взаимодействии с научными руководителями предзащиты магистерских диссертаций работали 6 секций по 3 направлениям. На секциях магистранты представили информацию о своей научно-исследовательской работе и дали рекомендации комиссии. В результате выполнение научно-исследовательской работы магистрантов было признано удовлетворительным. From May 16 to May 21, 2022, the pre-defense of master's theses by master students of the Faculty of World Languagesand Cultures ​​took place. In cooperation with the supervisors of the pre-defense of master's theses, 6 sections worked in 3 areas. At the sections, master students presented a summary oftheir research work and made recommendations to the commission. As a result, the performance of the research work of master students was found to be satisfactory.