• Кафедры
  • Кафедра Американистики и перевода

Кафедра Американистики и перевода


“Америка жана котормо таануу” кафедрасы 2006-жылы 28-августта ОшМУнун окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде түзүлгөн. Кафедра студенттердин англис тилинин теориялык жана практикалык даярдыгында багытталган жана лингвист-котормочуларды даярдайт.

Кафедранын жетекчиси ф.и.к.,доцент Аипова Г.Б. эмгек стажы 19 жыл, аталган кафедраны 01.09.2013-жылдан баштап жетектеп келе жатат.

Кафедранын максаты- жалпы жана кесиптик компетенцияларга ээ болуу менен мамлекеттик, расмий жана англис (немис жана француз) тилдеринде кенен баарлаша алган, түп нуска тексттин маанисин заманбап технологиялар аркылуу которгон жана эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере алган лингвистти даярдоо.

Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча план ченемдүү иш жүргүзүлдү. Кафедранын 28 окутуучуларынын ичинен көпчүлүгү ар кандай чет өлкөлүк жана Кыргызстандагы уюмдар тарабынан уюштурулган конференция, семинар жана тренингдерге активдүү катышып, өздөрүнүн билимин өркүндөтүшөт. Кафедра алкагында өткөрүлгөн ITEC (Индия) программасы менен 8 окутуучу, Mevlana (Турция) программасы менен 4 окутуучу, Erasmus+ (Европа) программасы менен 3 окутуучу илимий сапарга барып келишкен.

Дисциплиналар боюнча жумушчу программаларды күтүлүүчү натыйжалардын компетенциялары менен көрсөтүп, аннотацияларды жаӊылап түзүп жана силлабустардын сапаттуу түзүлүшүн талкуулоо менен кафедрада бекитилген. Модулдар үчүн даярдалган суроолордун, тесттердин, таркатма материалдардын кафедранын ар бир окутуучусу тарабанынан түзүлгөн. Кафедранын практикалык сабактары, ачык сабактарыны план конспектилери, лекциялык жана семинарлардын планы, тексттери, конспектилери талкууланып, бекитилип жана аны AVNге окутуучулар тарабынан жайгаштырылган. Ар бир учурдагы, аралыктагы жана жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү уюштуруу үчүн тесттик тапшырмалардын банкын жана варианттары түзүлүп (doc-файлын) AVNге жана тайпалык, кафедралык журналдарга окутуучулар тарабынан жайгаштырылган.

Кафедрадагы окутуучулар илимий жана методикалык конференцияларга, семинарларга үзгүлтүксүз катышып турушат. Кафедра өзүнүн темасынын үстүндө иш жүргүзөт. Кафедранын темасы: “Америка жана котормо таануудагы кѳйгѳйлѳр жана перспективалар.Кафедранын (факультеттин) профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын РИНЦ , “Web of science”, “Scopus” системаларына катталгангандыгы жөнүндө маалымат.Америка таануу жана котормо кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн РИНЦке катталуусу жана elibrary.ru сайтында маалыматтар менен төмөнкү окутуучулар иштейт.

Кафедра ”Американистики и перевода" была создана 28 августа 2006 года на основании решения Ученого совета ОшГУ. Кафедра ориентирована на теоретическую и практическую подготовку студентов к английскому языку и готовит переводчиков-лингвистов.

Заведующей кафедры к.ф.н.., доцент Аипова Г.Б., стаж работы 19 лет, руководит кафедрой с 01.09.2013 года.

Целью кафедры – является подготовка лингвиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями,также навыкамиширокого общения на государственном, официальном и английском (немецкий и французский) языках, и умеет передавать точное значение оригинального текста с помощью современных технологий наконкурентоспособном рынке труда.

Проведена планомерная работа по повышению квалификации преподавателей. Большинство из 28 преподавателей кафедры совершенствуют свои знания, активно участвуя в конференциях, семинарах и тренингах, организованных различными зарубежными и отечественными организациями. А в рамках программы кафедры, 8 преподавателей по программе ITEC (Индия), 4 преподавателя по программе Mevlana (Турция) и 3 преподавателя по программе Еrasmus+ (Европа), совершили научные поездки.

Рабочие программы по дисциплинам утверждены кафедрой с указанием компетенций ожидаемых результатов, составлением аннотаций и обсуждением качественного построения программ. Вопросы, тесты, раздаточные материалы для модулей, составляются каждым преподавателем кафедры. Практические занятия, план открытых уроков, план лекционных и семинаров, тексты, конспекты обсуждаются, утверждаются и публикуются преподавателями на кафедре. Для организации каждой текущей, промежуточной и итоговой проверки были сформированы банки и варианты тестовых заданий (doc-файл) и размещены преподавателями в порталеAVN, а также в групповых и кафедральных журналах.

Преподаватели кафедры регулярно посещают научные и методические конференции и семинары. Кафедра работает над своей темой. Тема кафедры: "Проблемы и перспективы в Американистике и переводе.»Кафедра регулярно обновляет информацию на официальном сайте о регистрации профессорско-преподавательского состава кафедры (факультета), аспирантов и соискателей кафедры Американистики и перевода в системе РИНЦ, “Webofscience”, “Scopus” и elibrary.ru.


The Department of ”American Studies and Translation" was established on August 28, 2006 on the basis of the resolution of the Academic Council of Osh State University. The department is focused on the theoretical and practical knowledge of students in English language and trainlinguistic-translators

Aipova G.B, Ph.D., associate professor is the head of the department with 19 years of work experience and has been managing the department since 01.09.2013.

The goal of the department is to train a linguist with general and professional competencies, who has wide communication skills in the official and English (German and French) languages and able to translatethe text with the help of modern technologies in thecompetitivelabor market.

Our Department membershave been carried out systematic work to improve their qualification. Most of the 28 Department members have been improved their knowledge by actively participating in conferences, seminars and trainings organized by various foreign and domestic organizations and within the framework of the department′s program made research trips: 8 teachers under the ITEC program (India), 4 teachers under the Mevlana program (Turkey) and 3 teachers under the Erasmus+ program (Europe).

The work programs in the disciplines were approved by the Department with the indication of the competencies of the expected results, the preparation of annotations and the discussion of the qualitative construction of programs. Each our department member compile questions, tests, handouts for modules moreover practical classes, the plan of open lessons, the plan of lectures and seminars, texts, summaries arediscussed, approved and published. To organize each current, intermediate and final check,our Department memberformed banks and variants of test tasks (doc-file) and postedin the AVN portal, as well as in group and cathedral journals.

Our Department member regularly attend research and methodological conferences and seminars. The department is working on its topic. Topic of the department: "Problems and prospects in American Studies and Translation." The Department regularly updates information on the official website about the registration of the our Department members (faculty), graduate students and applicants of the Department of American Studies and Translation in the RSCI system, "Web of science", "Scopus" and elibrary.ru.