Онлайн семинар

2023-01-28 15:35:20 26

2023 -жылдын 27-январынан 28-январына Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин профессору М.Конурбаев, жана Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов менен " Заманбап англис адабиятынын жана публицистикасынын стили, тембри жана феномени, Магистрдик дисертацияны баалоо "- деген темада онлайн семинар тренинг болду.(36саат). Уюштуруучулар: Кыргызстан Эл аралык университетинин профессору Зина Караевна жана Ош МУнун дуйнолук тилдер жана маданият факультетинин англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасы. 27-28.01.2023 года профессор Международного университета Кыргызстана Караева Зина Караевна и кафедра фонетики и грамматики английского языка факультета мировых языков и культур ОшГУ организовали онлайн семинар (36 часов) на тему «Стиль, тембр и феномен современной английской литературы и публицистики” c профессором Московского государственного университета им. Ломоносова Конурбаевым М. и профессором университета им. Назарбаева Шаматовым Д. Последний выступил с темой “Оценка магистерской диссертации». On January, 27-28 of this year on online seminar on topics "Style, timbre and phenomenon of modern English literature and journalism” and “Assessment of master degree research paper" was held by Professor M. Konurbaev from Moscow State University and professor D. Shamatov from Nazarbaev University Organizers of this 36 hour seminar are Professor of the International University of Kyrgyzstan Karaeva Zina and the Department of Phonetics and Grammar of the English Language of the Faculty of World Languages and Cultures of OSH State University.