Эки өлкөнүн өз ара кызматташуусу

2023-02-07 14:46:17 26

Ош мамлекеттик университети жана Андижан мамлекеттик педагогикалык институтунун эки тараптуу кызматташуусунун алкагында Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин профессордук окутуучулук курамы Кулубекова А.O., Дубанаева К.Т., Токтосунова З., Тургунбаева Б.Ж., Абдыкадырова С.Р., Эрмекбаева Н.Ж., Аспердиева Ч.М., Назарова М.К., Бердибекова Б.К., Турдубекова А.Ш., 2023-жылдын 6-февраль күнү Өзбекистандын Андижан мамлекеттик педагогикалык институтунда болуп жаткан илимий-конференцияга катышуу менен биргеликте интерактивдүү конок лекцияларды окуп кайтышты. On the behalf of double sided cooperation between Osh state university and Andizhan statepPedagogicaliInstitute on the 6th of February, 2023 Professors and teaching staff of the department World Languages and Culture Kulubekova A.O.,Dubanaeva K., Toktosunova Z., Turgunbaeva B., Abdykadyrova S., Ermekbaeva N., Asperdieva Ch., Nazarova M., Berdibekova B., Turdubekova A. have participated in the scientific conference of Andizhan state iedagogical Institute. Professors and teacher from Osh state university, department of world languages and culture have conducted interactive guest lectures for teaching staff of Andizhan State Pedagogical Institute .