Мобилдүүлүк боюнча иш сапар

2023-02-17 15:09:31 17

ОшМУнун ДТжМФнин магистратура бөлүмүнүн профессордук-окутуучулук курамынын мүчөсү, ф.и.к., Мараш –Оглы Ш.В. Россиянын Воронеж мамлекеттик университетинде сырткы мобилдүүлүк программасынын алкагында иш сапарында. Доцент отдела магистратуры ФМЯиК, ОшГУ, к.ф.н., Мараш-Оглы Ш.В. посетил Воронежский государственный университет России в рамках программы внешней мобильности преподователей и обмен опыт. Assistant professor, FWLC, Osh State University, candidate of philological sciences Marash-Ogly Sh.V. visited the Voronezh State University of Russia as part of the program of external mobility of teachers and exchange experience.