TESOL CONVENTION 2023, USA

2023-03-27 08:09:47 46

Ош Мамлекеттик Университетинин Дуйнөлүк Тилдер жана Маданият факультетинин англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын улук окутуучулары Эргешова Гүлбарчын Сатимбековна жана Тажибаева Анара Акынбековна АКШнын Орегон штатынын Портленд шаарында англис тилинин профессионалдары глобалдык жамааты менен TESOL-2023 конвенциясына катышууда. ТЕСОЛ-2023 конвенциясында аталган окутуучулар АТФГ кафедрасында бир топ жыл ийгиликтүү эмгектенген улук окутуучу Жээнбекова Чынара Маматжусуповна менен биргеликте: "Incorporating translanguaging perspectives into the English language teaching classroom" темасында презентация жасашты. Мындай масштабдуу, эл аралык программага катышуу ЖОЖдордун жана мектептердин мугалимдери үчүн чоң жетишкендик болуп саналат. Старшие преподаватели кафедры фонетики и грамматики английского языка факультета мировых языков и культур Ошского Государственного университета Эргешова Гульбарчын Сатимбековна и Тажибаева Анара Акынбековна принимают участие в Конвенции TESOL-2023 с глобальным сообществом профессионалов английского языка в городе Портленд, штат Орегон, США. На конвенции ТЕСОЛ-2023 преподаватели совместно со старшим преподавателем, который многие годы успешно работал на упомянутой выше кафедре, Чынарой Маматжусуповной провели презентацию на тему: "Incorporating translanguaging Perspectives into the English language teaching Classroom". Участие в такой масштабной международной программе является огромным достижением для преподавателей вузов и школ. Senior teachers of the Department of English Phonetics and Grammar of the Faculty of World Languages and Cultures of Osh State University Ergeshova Gulbarchyn Satimbekovna and Tazhibayeva Anara Akynbekovna take part in the TESOL-2023 Convention with the global community of English language professionals in Portland, Oregon, USA. At the TESOL-2023 convention, teachers together with a senior lecturer Chynara Mamatzhusupovna, held a presentation on the topic: "Incorporating translanguaging perspectives into the English language teaching classroom". Participation in such a large-scale international program is a huge achievement for university and school teachers.