Объект научной деятельности

Бекитилди

Протокол №

Чет тилдер факультетинин

деканы, доцент _________________ С.Ш. Калыгулова

201 6 - 20 21 – окуу жылдарына карата түзүлгөн Америка жана котормо таануу

кафедрасынын перспективдүү иш планы

Негизги иш - аракеттер

Жооптуу

Аткаруу мөөнөтү

I . Уюштуруу иштери

1

Кафедраны жогорку квалификациялуу кадрлар менен толуктоо

Кафедра башчы

2016-2021

2

Котормо жана котормо таануу боюнча атайын кабинет, бурч же мүмкүнчүлүккө жараша борбор түзүү

Кафедра жамааты

2016-2021

3

Адистикке багыттоо боюнча шаардык жана дубан мектептеринде системалуу иш жүргүзүү

Кафедра жамааты

Жыл сайын

4

Окутуучулардын билимин өркүндөтүү боюнча семинар, тренинг, конференцияларды уюштуруу жана ушул боюнча иш жүргүзүү жана түзүлгөн байланыштарды күчөтүү

Кафедра жамааты

Жыл сайын

2016-2021

II . Окуу усулдук иштер

1

Окутуучулардын педагогикалык жана усулдук чебердигин өстүрүү максатында факултетте жана университетте өткөрүлүүчү “Мыкты окутуучу”, “Мыкты лектор” “Мыкты котормочу”конкурстарына жигердүү катышуу жана жыл сайын кафедранын атынан 1-2 талапкерди университеттин тандоо комиссиясына сунуш кылуу

Кафедра жамааты

Жыл сайын

2016-2021

2

Окутуучулардын көп жылдык иш тажрыйбасы, лекциялык курстардын, семинардык сабактардын негизинде окуу куралдарын, лекциялык курстарды, семинардык жана практикалык сабактарды өтүү боюнча усулдук колдонмолорду үчтөн кем эмес пландаштыруу, даярдоо жана басмага сунуштоо

Кафедра башчы

Кафедра жамааты

Жыл сайын

2016-2021

3

Жарыяланган эмгектердин негизинде университеттик жана республикалык конкурска катышуу

Кафедра жамааты

Жыл сайын

4

Студенттердин факультеттеги жана университеттер аралык олимпиадаларга командаларды даярдоо жана алдынкы орундарды камсыздоо

Кафедра жамааты

Жыл сайын

5

Алдынкы тажрыйбаны жайылтуу максатында системалуу жана пландуу түрдө ай сайын ачык сабактарды уюштуруу кеңири талкулоо жана талдоо

Кафедра жамааты

Жыл сайын

III . Котормо практикасын пландаштыруу жана уюштуруу

1

III,IV курстардагы үйрөтүүчү, өндүрүштүк жана профилдик практикаларды жогорку деңгээлде уюштуруу, сапаттуу өткөрүү

Кафедранын бөлүм башчысы, практика башчысы, практика жетекчилери

Жыл сайын

2

Практиканын түрлөрү боюнча жетекчилик кылууга жогорку квалификациялуу жана тажрыйбалуу жетекчилерди тандоо жана мобилизациялоо

Кафедранын бөлүм башчысы, практика башчысы, практика жетекчилери

Жыл сайын

3

Котормо практиканын түрлөрү боюнча багыттоочу жана жыйынтыктоочу конференцияларды уюштуруу жана сапаттуу өткөрүү

Кафедранын бөлүм башчысы, практика башчысы, практика жетекчилери

Жыл сайын

V . Окутуучулардын жалпы жана илимий – профессионалдык квалификациясын жогорулатуу, илимий изилдөө иштери

1

Магистратурага жана аспирантурага таланттуу жана үмүттөндүрүүчү жаш окутуучуларды сунуштоо (эки, үчтөн кем эмес )

Кафедра окутуучулары

Жыл сайын

2016-2021

2

Аял/ woman концептинин лингвоэтномаданий мазмуну” деген доктордук диссертациянын үстүндө иш алып баруу жана аны коргоо

Аипова Гульзат

2016-2021

3

“Англис жана кыргыз тилдериндеги бухгалтердик эсеп терминдери” аттуу кандидаттык диссертациянын үстүндө иш алып баруу жана аны коргоо

Асанова Жылдыз

2016-2021

4

“Марк Твендин “Том Сойердин жоруктары” романындагы стилистикалык фигуралары жана аларды кыргыз жана орус тилдерине которуу ыкмалары” ” аттуу кандидаттык диссертациянын үстүндө иш алып баруу жана аны коргоо

Сагындыкова Зарипа

2016-2021

5

“Early communication skills and language development in primary school (kindergarten)” аттуу магистердик диссертациянын үстүндө иш алып баруу жана аны коргоо

Сагындыкова Зарипа

2016-2021

6

“ Англис, орус жана кыргыз тилдеринде ит компоненти бар фразеологиялык сөз айкалыштарынын салыштырма анализи” аттуу магистердик диссертациянын үстүндө иш алып баруу жана аны коргоо

Карабекова Эльмира

2016-2021

7

“Кыргыз жана орус тилдерине тү с түшүнүгүн которуудагы өзгөчөлүктөр” аттуу магистердик диссертациянын үстүндө иш алып баруу жана аны коргоо

Жалиева Жамила

2016-2021

8

Илимий журналдарга, жыйнактарга макалаларды, билдирүүлөрдү даярдап, жарыялап туруу. Ар бир окутуучу жылына жок дегенде бир публикация жасоо

Кафедра окутуучулары

Жыл сайын

9

Илимий изилдөө иштерине, илимий ийримдерге, клубдарга студенттерди көбүрөөк тартуу жана илимий багыттагы конференция, семинарларга баяндамалар менен чыгуусун камсыздоо

Кафедра жамааты

Жыл сайын

1 0

Окутуучулардын илимий жана усулдук иштер, магистранттардын илимий изилдөө практикасына, студенттердин бүтүрүүчү квалификациялык иштерине жетекчилик кылуу

Кафедра окутуучулары

Жыл сайын

VI . Тарбиялык иштер

1

Кыргызстандын тарыхын, маданиятын жайылтуу боюнча тарбиялык иш чараларды өткөрүү

Кафедра окутуучулары

Жыл сайын

2

Кураторлук иштерин атайын план боюнча чеберчилик менен сапатту аткаруу

Кафедра окутуучулары

Жыл сайын

Кафедра башч. :

к.ф.н доц. Аипова Г. Б.


САГЫНДЫКОВА Р.Ж.

Автореферат Сагындыковой Р.

Научная степень Кулубекова А.

Автореферат Исмаилова Б.

Научная степень Исмаилова Б.